องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.053-781955,053-648856
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ อบต.เวียง
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ภาษี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด พูดคุย
ติดต่อ อบต.เวียง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
สถานที่พักในตำบล
** ภูน้ำใสรีสอร์ท
** ระเบียงดอย โฮมสเตย์
แหล่งเรียนรู้ อบต.เวียง
** วัดในพื้นที่ตำบลเวียง
** ปราชญ์ชาวบ้าน
** ศุนย์การเรียนรู้ตำบล
 
แหล่งท่องเที่ยว
วัดอรัญญวิเวกคีรี
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
 
ฐานข้อมูลตลาด
แบบสำรวจตลาด
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตาม และประเมินผลแผน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
 

 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท  จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์  โทร. 087-1843622
แผนที่เชียงราย GIS Map

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ 01 โครงสร้าง

- โครงสร้างส่วนราชการ

ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร

- ข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร

ข้อ 03 อำนาจหน้าที่

- อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564

ข้อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- พรบ. ระเบียบ กฎหมาย

ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ

- ข้อมูลการติดต่อ

ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อ 08 Q & A

- web board

ข้อ 09 Social Networks

- social Network
ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อ 10 แผนดำเนินงานประจำปี

- แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

ข้อ 11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

- การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

ข้อ 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อ 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือการหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- คู่มือประชาชน

ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข้อ 17 E ? Service

- บริการขอรับความช่วยเหลือตัดต้นไม้
- บริการขอรับน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค
- บริการคำขอรับแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบ อบต.เวียง
ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อ 19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1)
- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2)

ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ 21 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ มีนาคม 2564
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ เดือนธันวาคม
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ สะพาน
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แอลฟัสล์

ข้อ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

- ประกาศ โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองน้ำใส หมู่ที่ 1
- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันติสุข ม.1 ต.เวียง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 870 เมตร หนา 0.05 ม.

ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม 2563
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน 2563
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2563
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2564
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล

ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพัยากรบุคคล

- การส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัย
- แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
- ประกาศคุณธรรม จริยธรรม
- ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
- ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
- ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
- หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัคิงานบุคลากร
- หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
- มาตรฐานเกี่ยวกับการนสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
- มาตรฐานเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล
- ซักซ้อมแนวทางการประเมินครูหรือบุคลากรทางการศึกษา

ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ร้องเรียนแจ้งเบาะแสทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

- ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น Webboard

ข้อ 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- กิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วม-รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- ประกาศเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร

ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- โครงการ อบต.เวียงสัญจร 2564
- รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ
- โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะ (๓Rs)
- โครงการตำบลเวียงรอบรู้สู้ภัยไข้เลือดออก/ไข้มาลาเรีย
- ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา วันมาฆบูชา
- โครงการจิตอาสาพระราชทาน
- โครงการอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มสตรีตำบลเวียง
- ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ภายใต้รหัส 10-10-12-20
- โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบลเวียง

ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- ผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( รอบ 6 เดือน )

ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ 39 แผนปฏิบีติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ข้อ 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

- รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนประจำปี 2564

ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- มาตรการส่งเสริมคุณธธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุรธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 1768747 ครั้ง
เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 บ้านกู่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทร. 053-781955,053-648856 แฟกซ์ : 053-781945
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล 
Copyright © 2016 www.tambonwiang.com All Rights Reserved.   Design by Chiangrai Enter Soft