องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.053-781955,053-648856
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ อบต.เวียง
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ภาษี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด พูดคุย
ติดต่อ อบต.เวียง
สถานที่พักในตำบล
** ภูน้ำใสรีสอร์ท
** ระเบียงดอย โฮมสเตย์
แหล่งเรียนรู้ อบต.เวียง
** วัดในพื้นที่ตำบลเวียง
** ปราชญ์ชาวบ้าน
** ศุนย์การเรียนรู้ตำบล
 
แหล่งท่องเที่ยว
วัดอรัญญวิเวกคีรี
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
 
 

แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท  จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์  โทร. 087-1843622
แผนที่เชียงราย GIS Map
ภาพกิจกรรม อบต.เวียง

โดยมีตัวแทนนักเรียนโรงเรียนในเขตบริการเข้าร่วมโครงการ ได้มีการอบรมวินัยจารจรเบื้องต้น ให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นการเสริมทักษะการใช้รถใช้ถนนของผู้เข้าร่วมโครงการด้วย ณ อาคารฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จัดอบรม "โครงการเด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด"
ออกประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และมอบเบี้ยผู้สูงอายุและเบื้ยผู้พิการประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง นำโดยผู้บริหาร นาย กิตติพงษ์ วงษา พร้อมพนักงาน ออกประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15 หน่วยจัดการต้นน้ำแม่พริก  ได้ให้การสนับสนุนพันธ์ไม้เพื่อมาปลูก ในพื้นที่บ้านโป่งหนอง
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน "ร่วมโครงการปลูกป่า"

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง มอบเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
กิจกรรมเปิดป้ายโครงการเพิ่มสวนย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน "หนองน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง"
โครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

โครงการอบรมเลี้ยงดูบุตรอย่างสร้างสรรค์ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงจัดกิจกรรม"อบต.ยิ้มเคลื่อนที่"ออกให้บริการในเขตพื้นที่ตำบลเวียงทุกหมู่บ้าน

อบต.เวียงร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายได้จัดทำโครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ตำบลเวียงรอบรู้สู้ภัยไข้เลือดออก/ไข้มาลาเรีย ประจำปี 2562 "

โครงการอบรมเวียงร่วมใจ ลดคุณแม่วัยใสในตำบล อบต.เวียงร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลเวียง

โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย อบต.เวียง
 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำขนมอาหารว่างและงานฝีมือ เพื่อเป็นประโยชน์ในการหารายได้เสริม นำความรู้และประสบการณ์ไปเผยแพร่แก่เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญาอารมณ์ การเข้าสู่สังคม ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นทำกิจกรรมสร้างสรรค์ตามความต้องการของเด็กและเยาวชน
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเวียง

มอบเบี้ยยังชีพและพบปะผู้สูงอายุในตำบลเวียง

โครงการ ๑ อปท. ๑ถนนเฉลิมพระเกียรติ

เวทีเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่และนำใช้ข้อมูลเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนของ องค์การบริหารส่วนตำบล

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลเวียง ประจำปี 2562

โครงการอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มสตรีตำบลเวียง

งานสืบสานประเพณียี่เป็ง
อบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561
กิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลเวียง

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ อสม.ตำบลเวียง

โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ ป่าชุมชนบ้านหนองยาว

มอบเบี้ยยังชีพและพบปะผู้สูงอายุในตำบลเวียง

โครงการปลูกหญ้าแฝกบริเวณอ่างเก็บน้ำของหมู่บ้านหนองยาว และหนองยาวพัฒนา

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน

งานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2561

พี่น้องชนเผ่าในตำบลเวียงมารดน้ำดำหัวเนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่กินวอ

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

งาน ๑๑๐ ปี ของดีเวียงป่าเป้า

โครงการอบรมทำขนมไทย"กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลเวียง"

โครงการอบรมอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย ประจำตำบลเวียง

จิตอาสาคัดแยกประเภทของดอกไม้จันทร์และซ่อมแซมดอกไม้จันทร์

โครงการสุขภาพดีวิถีไทย

THAILAND CAR FREE DAY 2017(wiangpapao)

โครงการอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยะรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560

โครงการบำเพ็ญประโยชน์และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2560

โครงการอบรมการเลี้ยงดูบุตรอย่างสร้างสรรค์ ประจำปี 2560

ร่วมลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

โครงการอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก

โครงการอำเภอยิ้ม บ้านแม่ปูนล่าง หมู่ที่๙ 9.ต.เวียง

มอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

อบต.สัญจร บ้านแม่ปูนหลวง

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร"กู้ชีพ กู้ภัย"ตำบลเวียง

วันปิยมหาราช ประจำปี 2559

โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่ บุตร หลานชาวไร่ยาสูบ อำเภอเวียงป่าเป้า

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านแม่ปูนล่าง


หน้าที่ :: [1] 2 3 4 | สุดท้าย
 
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 2 คน ผู้ชมเว็บ 989927 ครั้ง
เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 บ้านกู่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทร. 053-781955,053-648856 แฟกซ์ : 053-781945
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล 
Copyright © 2016 www.tambonwiang.com All Rights Reserved.   Design by Chiangrai Enter Soft