องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.053-781955,053-648856
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ อบต.เวียง
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ภาษี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด พูดคุย
ติดต่อ อบต.เวียง
สถานที่พักในตำบล
** ภูน้ำใสรีสอร์ท
** ระเบียงดอย โฮมสเตย์
แหล่งเรียนรู้ อบต.เวียง
** วัดในพื้นที่ตำบลเวียง
** ปราชญ์ชาวบ้าน
** ศุนย์การเรียนรู้ตำบล
 
แหล่งท่องเที่ยว
วัดอรัญญวิเวกคีรี
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
 
 
 

 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท  จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์  โทร. 087-1843622
แผนที่เชียงราย GIS Map
ภาพกิจกรรม อบต.เวียง


การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2563

รณรงค์ป้องกัน และควบคุม โรคไข้เลือดออก

ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

นายอำเภอเวียงป่าเป้า ออกไปเยี่ยมผู้สูงอายุบ้านแม่ปูนหลวง

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒ

ออกพ่นหมอกควันเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่ ตำบลเวียง ทุกหมู่บ้าน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ออกสำรวจความเสียหายเหตุวาตภัยจากพายุฤดูร้อน

จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุและผู้พิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ออกแจกจ่ายกระเบื้องหลังคาให้กับผูที่ได้รับผลกระทบจากลมพายุ

แจกถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันโรคโควิด

ประชุมมอบนโยบายเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ออกแจกจ่ายกระเบื้องหลังคาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากลมพายุ

ประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกันและติดตามการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันไวรัสโควิด (COVID-19)

ประชุมมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของวัยรัสโคโรน่า

โครงการมหกรรมสุขภาพ ประชาชนตำบลเวียง

ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง

อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า

มอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน มีนาคม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตำบลเวียงรอบรู้สู้ภัยไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย ประจำปี 2563

ร่วมโครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื่นที่เกษตร

วันมาฆะบูชา

มอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ

มอบผ้าห่มกันหนาว พ.ศ 2563

กีฬาชนเผ่า

รดน้ำดำหัวประเพณีปีใหม่ชนเผ่า

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 32 ค่ายพระญางำเมือง จังหวัดพะเยา
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบลเวียง

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม 2562

ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ อ่างเก็บน้ำห้วยก้างปลา

ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนารรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่าและแก้ปัญหาหมอกควัน เชียงรายไร้หมอกควัน

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ศูนย์วัฒนธรรมโบราณเวียงกาหลง

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) "องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง"

ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ร่วมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จย่า
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยมีตัวแทนนักเรียนโรงเรียนในเขตบริการเข้าร่วมโครงการ ได้มีการอบรมวินัยจารจรเบื้องต้น ให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นการเสริมทักษะการใช้รถใช้ถนนของผู้เข้าร่วมโครงการด้วย ณ อาคารฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จัดอบรม "โครงการเด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด"
ออกประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และมอบเบี้ยผู้สูงอายุและเบื้ยผู้พิการประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง นำโดยผู้บริหาร นาย กิตติพงษ์ วงษา พร้อมพนักงาน ออกประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15 หน่วยจัดการต้นน้ำแม่พริก  ได้ให้การสนับสนุนพันธ์ไม้เพื่อมาปลูก ในพื้นที่บ้านโป่งหนอง
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน "ร่วมโครงการปลูกป่า"

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง มอบเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
กิจกรรมเปิดป้ายโครงการเพิ่มสวนย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน "หนองน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง"
โครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

โครงการอบรมเลี้ยงดูบุตรอย่างสร้างสรรค์ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงจัดกิจกรรม"อบต.ยิ้มเคลื่อนที่"ออกให้บริการในเขตพื้นที่ตำบลเวียงทุกหมู่บ้าน

อบต.เวียงร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายได้จัดทำโครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ตำบลเวียงรอบรู้สู้ภัยไข้เลือดออก/ไข้มาลาเรีย ประจำปี 2562 "

โครงการอบรมเวียงร่วมใจ ลดคุณแม่วัยใสในตำบล อบต.เวียงร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลเวียง

โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย อบต.เวียง
 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำขนมอาหารว่างและงานฝีมือ เพื่อเป็นประโยชน์ในการหารายได้เสริม นำความรู้และประสบการณ์ไปเผยแพร่แก่เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญาอารมณ์ การเข้าสู่สังคม ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นทำกิจกรรมสร้างสรรค์ตามความต้องการของเด็กและเยาวชน
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเวียง

มอบเบี้ยยังชีพและพบปะผู้สูงอายุในตำบลเวียง


หน้าที่ :: [1] 2 3 4 | สุดท้าย
 
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 1230499 ครั้ง
เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 บ้านกู่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทร. 053-781955,053-648856 แฟกซ์ : 053-781945
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล 
Copyright © 2016 www.tambonwiang.com All Rights Reserved.   Design by Chiangrai Enter Soft